Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E. Τεχνολογία & Επικοινωνίες για την Θράκη

Ψηφιακή Υπογραφή και Δημόσιοι Διαγωνισμοί ΕΣΗΔΗΣ από την Alpha

digital-signatureΗ ψηφιακή υπογραφή εξασφαλίζει την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, δηλαδή προστατεύει την αυθεντικότητα και την ακεραιότητά του. Επίσης, σε συνδυασμό με τη χρονοσήμανση εξασφαλίζει επιπλέον τη μη αποποίηση ευθύνης του υπογράφοντα. Η ψηφιακή υπογραφή επιτρέπει στον παραλήπτη ενός εγγράφου να επαληθεύσει την ταυτότητα του υπογράφοντος (αυθεντικοποίηση) και να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενό του δεν έχει παραποιηθεί (ακεραιότητα). Οποιαδήποτε αλλαγή στο ηλεκτρονικό έγγραφο μετά την υπογραφή, την ακυρώνει, προστατεύοντάς το από αλλοίωση ή και πλαστογραφία.

H Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. παρέχει πλήρη ενημέρωση και υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα οργάνωσης εγγράφων, ψηφιακής υπογραφής, ψηφιοποίησης εγγράφων και χρήσης της πλατφόρμας ηλεκτρονικών δημόσιων διαγωνισμών ( Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Δημόσια Έργα eprocurement.gov.gr ). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2551038444 και να ζητήσετε αναλυτική ενημέρωση.psifiaki ypografi pleonektimata

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής υπογραφής ;

- Έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή
- Επιτρέπει σημαντική μείωση κόστους και εξοικονόμηση χρόνου
- Είναι ιδιαίτερα εύκολη στη χρήση της
- Δίνει τη δυνατότητα χρήσης της από οποιαδήποτε συσκευή (προσωπικό υπολογιστή, smartphone, tablet)
- Είναι αναγνωρισμένη σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Ο κάτοχος ψηφιακής υπογραφής μπορεί να υπογράψει ηλεκτρονικά, ένα ψηφιακό έγγραφο, από οποιονδήποτε Η/Υ, που πρέπει να έχει μόνο διαδικτυακή πρόσβαση, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου ειδικού λογισμικού. Παράλληλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί άυλη ψηφιακή υπογραφή με την υπηρεσία One Time Password (κωδικός μιας χρήσης), όπου ο κάτοχος δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει κάποιο usb stick, αλλά το κινητό του τηλέφωνο (smartphone) ή το tablet του, όπου εκεί μέσω κατάλληλης εφαρμογής θα του αποσταλεί ο απαραίτητος κωδικός. Το κόστος απόκτησης της άυλης ψηφιακής υπογραφής, είναι φθηνότερη κατά 30% περίπου, από την κλασική ψηφιακή υπογραφή.


Το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την Ψηφιακή Υπογραφή και τη χρήση της

Στην Ελλάδα ήδη από το 2001, το Προεδρικό Διάταγμα 150 (ΦΕΚ 125 Α/25-6-2001) έθεσε το κανονιστικό πλαίσιο και ορίζει ότι η Ψηφιακή Υπογραφή επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο. Ο νόμος 3979 (ΦΕΚ 138 Α/16-6-2011) για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση προβλέπει την εφαρμογή των ψηφιακών υπογραφών στους φορείς του δημόσιου τομέα. Το Προεδρικό Διάταγμα 25 (ΦΕΚ 44 Α/25-2-2014) για το Ηλεκτρονικό Αρχείο και την Ψηφιοποίηση εγγράφων έθεσε τις Βασικές αρχές για τη δημιουργία και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση εγγράφων των φορέων του δημόσιου τομέα.

Η ψηφιακή υπογραφή απαιτείται επίσης από το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.) και μέσω αυτού πραγματοποιείται ηλεκτρονικά όλη η διαγωνιστική διαδικασία και η παρακολούθηση μίας δημόσιας σύμβασης με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ και άνω άνευ ΦΠΑ.

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός (eIDAS) αριθ. 910/2014 της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ, στοχεύει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές εντός της εσωτερικής αγοράς, με την παροχή κοινής βάσης για ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών. Ενισχύει και αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο διασυνοριακό πλαίσιο για ασφαλείς, αξιόπιστες και εύχρηστες ηλεκτρονικές συναλλαγές δημιουργώντας μια ψηφιακή ενιαία αγορά. Ο eIDAS ορίζει ξεκάθαρα ότι η ψηφιακή υπογραφή έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά, από τη στιγμή που βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σε ένα Κράτος Μέλος, αναγνωρίζεται ως τέτοια σε όλα τα άλλα Κράτη Μέλη.

 

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Βήμα Νο1 : Προμήθεια ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής)  π.χ Gemaltο (πατήστε εδώ)

Η ψηφιακή υπογραφή που δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο  είναι αυτή που σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 150/2001 ορίζεται ως «Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή» ή «ψηφιακή υπογραφή».
Η ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής) που απαιτείται δεν είναι ένα απλό αποθηκευτικό μέσο.​ Είναι είτε ειδική συσκευή (σε μορφή έξυπνης κάρτας ή usb token) ή κεντρική διάταξη εξ αποστάσεως δημιουργίας ψηφιακής υπογραφής. Χρησιμοποιείται μόνο για την δημιουργία ψηφιακής υπογραφής και πρέπει να τηρεί τις παρακάτω προδιαγραφές:

 • - Πιστοποίηση ασφάλειας να είναι µεγαλύτερη ή ίση FIPS 140-1 level 2, CC EAL 4+gemalto-idclassic-340-usb-token 4
 • - Υποστήριξη PKCS #11 εφαρµογής διαχείρισης (v2.01)
 • - Συµβατότητα µε Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού ΕΡΜΗ (VSP Verisign), π.χ. SafeNet eToken Pro
 • - Συµβατό µε USB 1.1/2.0 και πιο συγκεκριµένα να υποστηρίζει τα ακόλουθα:
  1. Ψηφιακές υπογραφές RSA µε µήκος κλείδας µέχρι 2048 bits
  2. ∆ηµιουργία ζευγών κλειδιών RSA µήκους µέχρι 2048 (µέγιστος αποδεκτός χρόνος δηµιουργίας 30 sec) µε γεννήτορα πραγµατικών τυχαίων αριθµών
  3. Κρυπτογράφηση/ αποκρυπτογράφηση µε τον αλγόριθµο 3DES
  4. Υποστήριξη του αλγορίθµου SHA-1
  5. Συµµετρική κρυπτογραφία DES and Triple DES (56, 112 and 168 bit key length)
  6. ∆ηµιουργία κλειδιού, υπογραφή δεδοµένων, κρυπτογράφηση στην κάρτα 512-2048 768 RSA, στην κάρτα 56-168 DES ή ΑΕS
  7. EEPROM µεγαλύτερη ίση των 64 Kbytes
  8. Το λογισµικό και η εφαρµογή διαχείρισης να υποστηρίζεται σε λειτουργικό MS-Windows, Linux / Unix και MAC-OS 

Δείτε την λίστα με τις ΑΔΔΥ που έχουν ελεγχθεί ότι λειτουργούν σωστά με την υποδομή δημοσίου κλειδιού του ΕΡΜΗ. Η λίστα είναι ενδεικτική και προσδιορίζει τις ΑΔΔΥ που έχουν δοκιμαστεί, δηλαδή έχουν εκδοθεί και παραληφθεί ψηφιακά πιστοποιητικά σε αυτές.

Σημείωση: Αν ο πολίτης επιθυμεί την έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών χαλαρής αποθήκευσης τότε δεν απαιτείται η προμήθεια ΑΔΔΥ. Η ψηφιακή του υπογραφή όμως τότε δεν επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο με το Π.Δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125/Α΄/2001).

 

Βήμα 2: Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Πύλης ΕΡΜΗΣ

Στην Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. μπορούμε να αναλάβουμε όλη την παρακάτω διαδικασία απλά με τους κωδικούς TAXISnet.
Α. Σύνδεση στην Πύλη ΕΡΜΗΣ
Η Πύλη ΕΡΜΗΣ www.ermis.gov.gr υλοποιεί από τις 9.11.2015 ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει στους πολίτες οι οποίοι έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet, να αποκτούν χωρίς πρόσθετες διαδικασίες πρόσβαση στην Εθνική Πύλη  ΕΡΜΗΣ. Οι παλιοί χρήστες που διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης που έχουν εκδοθεί από την Πύλη ΕΡΜΗΣ μπορούν να συνεχίσουν να συνδέονται στην Πύλη με τους κωδικούς αυτούς. Ενναλακτικά, μπορούν να επιλέξουν να συνδεθούν μέσω δημιουργώντας όμως νέο λογαριασμό χρήστη.

Β. Αίτηση απόκτησης Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Αφού έχετε συνδεθεί στην Πύλη ΕΡΜΗΣ με το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που επιλέξατε κατά την εγγραφή σας:

 1. Επιλέξτε "Πίνακας Ελέγχου" και στην συνέχεια "Διαχείριση Προσωπικών Ψηφιακών Πιστοποιητικών"

 2. Επιλέξτε "Υποβολή"

Δείτε αναλυτικές οδηγίες στο Εγχειρίδιο "Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης απόκτησης Ψηφιακών Πιστοποιητικών"  ή επικοινωνήστε στο 2551038444 για να σας βοηθήσουμε.

 

Βήμα 3: Μετάβαση σε ΚΕΠ

Στην Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ σας προετοιμάζουμε τον φάκελο ή αναλαμβάνουμε με εξουσιοδότηση όλη την διαδικασία:

Θα πρέπει να μεταβείτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (δείτε τις ταχυδρομικές διευθύνσεις των ΚΕΠ της χώρας), όπου θα ταυτοποιηθείτε φυσικά επιδεικνύοντας κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης (για παράδειγμα ταυτότητα ή διαβατήριο).
Απαραίτητα έγγραφα είναι τα εξής:
α) Φωτοτυπία του εγγράφου ταυτοποίησης (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο)
β) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την έκδοση των πιστοποιητικών

Στην περίπτωση των Δημοσίων Υπαλλήλων, απαιτείται και Εξουσιοδότηση από τον Φορέα όπου θα αποδεικνύεται η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και θα εξουσιοδοτείται το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο να αποκτήσει ψηφιακά πιστοποιητικά ως δημόσιος υπάλληλος του συγκεκριμένου Φορέα δεδομένου ότι η πληροφορία αυτή καταχωρείται μέσα στα ψηφιακά πιστοποιητικά.  Σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας τα έγγραφα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση του τελικού χρήστη είναι:

- Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

- Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ, στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο, ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη Χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

- Η ταυτότητα των νομικών προσώπων αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις που ισχύουν στην έδρα τους. Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων.

Γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας ή από τα αντίστοιχα έγγραφα, αν ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά, γίνονται δεκτά βάσει υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου, η οποία και διατυπώνεται σε προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις έντυπο. Ίδια δήλωση υποβάλλεται και όταν τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας για την οικογενειακή κατάσταση, τη διεύθυνση της κατοικίας και το επάγγελμα έχουν μεταβληθεί.

 

Βήμα 4: Προετοιμασία Υπολογιστή

Στην Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ διαθέτουμε έτοιμα συστήματα απόλυτα συμβατά με τις απαιτήσεις της ψηφιακής υπογραφή ή διαθέτουμε έτοιμο σύστημα που μπορεί να σας γλιτώσει από πολλές ώρες προσπάθειας για την υλοποίηση του ψηφιακού πιστοποιητικού.

Στον κάθε υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθεί για έκδοση ή χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ρυθμίσεις. Οι Ρυθμίσεις αφορούν:

A. Την εγκατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών των Αρχών Πιστοποίησης και Χρονοσήμανσης

Β. Τον περιηγητή Internet Explorer.
Σημειώνεται ότι για λόγους διασφάλισης της ομαλότητας εγκατάστασης των πιστοποιητικών στην ΑΔΔΥ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο Internet Explorer έκδοσης 8 έως 10, στη διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών (και μόνον για την διαδικασία έκδοσης αυτών). 

Για τις παραπάνω διαδικασίες θα χρειαστεί να έχετε δικαιώματα διαχειριστή (Administrator) στον υπολογιστή σας. 

Α. Εγκατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών των Αρχών Πιστοποίησης και ΧρονοσήμανσηςDigital Signature diagram el

Συγκεκριμένα θα πρέπει να εγκατασταθούν τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά των παρακάτω Αρχών:

 • - Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου
 • - Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης
 • - Αρχής Χρονοσήμανσης

Χώρος Αποθήκευσης Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΕΔ

Δείτε αναλυτικές Οδηγίες στο "Εγχειρίδιο εγκατάστασης Αρχών Πιστοποίησης & Χρονοσήμανσης"

B. Ρυθμίσεις Internet Explorer

Οι ρυθμίσεις αποτελούνται από 3 διακριτά βήματα:

 1. Προσθήκη στη λίστα αξιόπιστων τοποθεσιών των https://mpki.ermis.gov.gr & https://pki.ermis.gov.gr  
 2. Ρυθμίσεις στοιχείων ελέγχου ActiveX 
 3. Εγκατάσταση πακέτου MSI (Microsoft Windows Installer) 

Δείτε αναλυτικές Οδηγίες στο "Εγχειρίδιο ρυθμίσεων IE"

Εκτελέσιμα αρχεία διαμόρφωσης υπολογιστή
 
digital-signature-verification 

Βήμα 5: Εγκατάσταση απαραίτητων προγραμμάτων

Θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση των οδηγών (drivers) της ΑΔΔΥ που έχει προμηθευτεί ο τελικός χρήστης.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί:

 • - στην έκδοση του λειτουργικού συστήματος του τελικού χρήστη και
 • - τον τύπο ΑΔΔΥ που έχει προμηθευτεί

Tα βήματα που απαιτούνται συνοδεύουν υποχρεωτικά την ΑΔΔΥ (usb token, έξυπνη κάρτα) κατά την αγορά του. 

Η διαδικασία θα πρέπει να γίνει μία φορά. Σε περίπτωση που οι οδηγοί της ΑΔΔΥ έχουν εγκατασταθεί στο παρελθόν και είναι λειτουργικοί, δεν απαιτείται να γίνει εκ νέου η εγκατάσταση. Απαιτείται όμως να γίνει η εγκατάσταση σε όλους τους υπολογιστές από τους οποίους επιθυμούμε να υπογράφουμε.

 

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Υποστήριξης Ψηφιακής Υπογραφής και Δημοσίων Διαγωνισμών από την Alpha :

Στην Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αναλαμβάνουμε όλη την παραπάνω διαδικασία, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εκπαίδευση στην χρήση και την λειτουργία της ψηφιακής υπογραφής με τρόπο απλό και κατανοητό για να μπορείτε άμεσα να γίνεται παραγωγικοί και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή άμεσα σε έναν ηλεκτρονικό διαγωνισμό ή σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική σας αλληλογραφία.

Στους Ηλεκτρονικούς Δημόσιους Διαγωνισμούς αναλαμβάνουμε :

- Προπαρασκευή σε όλους τους τύπους διαγωνισμών (Τακτικοί - Πρόχειροι, Εθνικοί - Διεθνείς)
- Ανάλυση όλων των κανόνων της δημοσίευσης και των κριτηρίων επιλογής, συμμετοχής και κατακύρωσης
- Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, προσφορών, δικαιολογητικών
- Συμμετοχή ή βοήθεια σε όλες τις διαδικασίες δημοπράτησης & υλοποίηση δημοσίων διαγωνισμών (καταγραφή ανάγκης, έκδοση διακήρυξης, υποβολή προσφορών, αξιολόγηση, επιλογή αναδόχου)
- Υποβολή και παραλαβή προσφορών με ταυτόχρονη αξιολόγηση ανταγωνισμού
- Παρακολούθηση της κατακύρωσης και ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού
- Συμμετοχή στην κατάρτιση - τροποποίηση σύμβασης – εκτέλεση σύμβασης
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες στις διοικητικές προσφυγές και ενστάσεις με νομικό σύμβουλο
- Εκπαίδευση στην λειτουργία και την χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – σε ισχύ από 1/7/2013 βάσει του Ν. 4155/2013 και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  eprocurement.gov.gr με πρακτικά παραδείγματα καταχώρισης (π.χ. πρωτογενή αιτήματα, εγκεκριμένα, διακυρήξεις, συμβάσεις, εντολές πληρωμής κλπ)

 

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας στο Τμήμα Πωλήσεων στο 2551038444 ή στείλτε μας ένα email με τα στοιχεία της επιχείρησής σας στο sales [ at ]  alphait.gr

 

Διαβάστε συμβουλές για ασφάλεια & GDPR στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εδω  σε μορφή PDF στο νέο μας Newsletter No2 που έχουμε εδώ.

 

down-stoixeia-alpha

 

 

 

 

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη από την Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Top Desktop version